Odpłatność

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zasady odpłatności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2017 poz.1769) zobowiązani są do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu:
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2)
  a)mw przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego* osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania ** w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 1 i 2

* - kryterium dochodowe – to kwoty dochodów, ustalone w ustawie o pomocy społecznej, decydujące o prawie do świadczeń z pomocy społecznej.

Za dochód uważa się np.:

 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Rentę socjalną
 • Rentę rodzinną
 • Emeryturę
 • Zasiłek stały
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Lub inny dochód wg. ustawy o pomocy społecznej np. wynagrodzenie za pracę

** - średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej jest ustalany na podstawie kosztów utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego, powiększonego o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielony przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „ Republika” na dany rok jest ogłaszany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów i podany na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej „Republika”.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Budynek Główny - widok od ogrodu

  Budynek Główny - widok od ogrodu

 • Powiększ zdjęcie Budynek główny widziany z przystanku autobusowego

  Budynek główny widziany z przystanku autobusowego

 • Powiększ zdjęcie Budynek Sali Wielofunkcyjnej

  Budynek Sali Wielofunkcyjnej

 • Powiększ zdjęcie Budynek zasadniczy DPS Republika

  Budynek zasadniczy DPS Republika

 • Powiększ zdjęcie Klatka schodowa

  Klatka schodowa